Fördjupning

Ta del av värdefulla och fördjupande material

Det här är inte bara min resa utan Fontänhuset är i högsta grad inblandade. Utan deras klokhet, empati, tankar och funderingar hade jag inte vågat TA SPRÅNGET ut i det totalt okända. De finns fortfarande i min närhet, bara ett samtal bort. /Nettan

Historik

Det första Fontänhuset växte fram under sent 1940-tal i New York som en reaktion på att vården för psykisk ohälsa präglades av institutionalisering. Initiativtagarna skapade gruppen ’’We Are Not Alone’’ där gemenskap, olika aktiviteter och stöttning i vardagen i syfte att nå ett psykiskt friskare liv genomfördes och eftersträvades. Det första Fontänhuset i Sverige, och det första utanför USA, grundades 1980 av Lis Asklund på Götgatan 38 i Stockholm. Asklund besökte New York året innan och skrev då ett reportage i samband med resan: ”I stället för sjukhus – Fountain House”.

Evidens

Evidens 1

Sveriges Fontänhus Riksförbund är en del av en världsomfattande organisation med re- presentation i över 30 länder. Runt om i världen finns över 300 fontänhus, vilka stödjer människor som lever med psykisk ohälsa. Sveriges Fontänhus Riksförbund arbetar för att skapa en gemensam plattform för Sveriges 13 befintliga fontänhus samt arbetar för att starta nya fontänhus.

Payoff har fått i uppdrag av Sveriges Fontänhus Riksförbund att genomföra en extern ut- värdering av fontänhusens verksamhet i Sverige, med fokus på de samhällsekonomiska effekter som verksamheten skapar.

Länk till utvärderingen här ››

 

Evidens 2

Fontänhusmodellen ingår sedan år 2011 i myndigheten Substance Abuse and Mental Health Service Administration (SAMHSA):s nationella register för evidensbaserad praktik (NREPP, 2011). Enligt ett samlat omdöme i det nationella registret finns evidensunderlag av Fontänhusmodellen när det kommer till positiva effekter för medlemmar kopplat till anställning, livskvalitet och återhämtning.

En extern utvärdering av fontänhusens verksamhet och funktion i Sverige, med fokus på samhällsekonomiska effekter, visar även att medlemmar får ett reellt och effektivt stöd i syfte att ta steg mot arbete, studier och egenförsörjning där grunden för detta återfinns inom ramen för verksamhetens 37 riktlinjer (läs mer här ››) och då särskilt tack vare strukturen som utgör den arbetsinriktade dagen. Den samhällsekonomisk utvärderingen visar även på hög lönsamhet samt kort återbetalningstid där insatsens låga kostnad ställs mot positiva resultat i form av minskad förbrukning av sjukvård och andra samhällsresurser samt ökat antal medlemmar i jobb eller studier. Kommun, region och stat erhåller positiv samhällsekonomisk lönsamhet utifrån insatsens låga kostnad vilket innebär att återbetalningstiden på samhällsnivå enbart är 7 månader. Sammanfattningsvis indikeras att medlemskap i Fontänhuset är en effektiv insats för den berörda målgruppen både när det kommer till positiva effekter på medlemmarnas livskvalitet och mående samt utifrån en samhällsekonomisk aspekt.